Rajshekhar Birajdar Nagar

Tuljapur Road, Infront of Chavan Furniture, Solapur.